Belbin test

De vragenlijst1 Ik houd van een stuk werk, omdatÖ  
 aik ervan houd om situaties te analyseren en zoveel mogelijk keuzemogelijkheden af te wegen. 
 bik geÔnteresseerd ben in het vinden van praktische oplossingen - oplossingen die echt werken 
 cik ervan houd het gevoel te hebben, dat ik goede samenwerkingsrelaties kweek. 
 dik een sterke invloed uitoefen (en wil uitoefenen) op de besluitvorming. 
 eik dan allerlei mensen kan ontmoeten die iets interessants te bieden hebben. 
 fik ervan hou mensen tot overeenstemming te brengen over bepaalde te ondernemen stappen. 
 gik me in mijn element voel, als ik me met volle aandacht kan wijden aan mijn taak. 
 hik graag terreinen vind die mijn verbeeldingskracht prikkelen. 
     Som (moet op 10 uitkomen):
 
2 Kenmerkend voor mijn benadering van het werken in een groep isÖ  
 adat ik het (in stilte) interessant vind mijn collega's beter te leren kennen. 
 bdat ik niet bang ben de opvattingen van anderen te bestrijden of een minderheidsstandpunt te verdedigen. 
 cik meestal wel de argumenten vind om onjuiste voorstellen van tafel te krijgen. 
 ddat ik meen, dat ik het vermogen bezit om plannen, die in de praktijk moeten worden gebracht, in werking te zetten. 
 edat ik het vermogen bezit het voor-de-hand liggende uit de weg te gaan en met onverwachte dingen op de proppen te komen. 
 fdat ik aanstuur op een beetje perfectionisme bij elke groepsopdracht. 
 gdat ik ervan hou om nuttige contacten te leggen buiten de eigen groep. 
 hdat ik, hoewel ik wel geÔnteresseerd ben in alle meningen, zonder aarzelen vaststel wat er gebeuren moet als er een beslissing moet worden genomen. 
     Som (moet op 10 uitkomen):
 
3 Wanneer ik eenmaal betrokken ben in een project, samen met anderenÖ  
 alukt het me mensen in een richting te sturen, zonder hen onder druk te zetten. 
 bis het mijn waakzaamheid die ons ervoor behoedt onzorgvuldigheden te begaan en zaken over het hoofd te zien. 
 cstuur ik op daden aan, om er zeker van te zijn, dat er in de vergadering geen tijd verloren gaat of dat hoofdzaken uit het oog worden verloren. 
 dkan men ervan op aan dat ik iets origineels bedenk. 
 eben ik altijd bereid een goed idee te ondersteunen, als dat in het algemeen belang is. 
 fben ik altijd uit op nieuwe ideeŽn en ontwikkelingen. 
 ggeloof ik dat mijn beoordelingsvermogen een belangrijke bijdrage levert om tot de juiste beslissingen te komen. 
 hkan men er vast op aan, dat alle belangrijke zaken ook uitgevoerd worden. 
     Som (moet op 10 uitkomen):
 
4 Wat ik vind, dat ik kan bijdragen aan een teamÖ  
 aIk denk, dat ik vaak nieuwe mogelijkheden weet te ontdekken en daarvan gebruik kan maken. 
 bIk kan goed overweg met een breed scala van mensen. 
 cHet opwerpen van ideeŽn is een van mijn natuurlijkste gaven. 
 dMijn bijdrage bestaat hieruit, dat ik scherp weet te signaleren wanneer iemand iets waardevols kan bijdragen tot de doelstellingen van het team. 
 eMijn vermogen zaken af te ronden is groot- waarschijnlijk omdat mijn persoonlijke efficiŽntie groot is. 
 fIk ben bereid impopulair te zijn (voor een tijdje) als dat leidt tot resultaten die uiteindelijk de moeite waard zijn. 
 gMeestal heb ik goed in de gaten wat haalbaar is en realistisch. 
 hIk kan redenen aanwijzen voor alternatieve handelswijzen, zonder daarbij mijn objectiviteit te verliezen. 
     Som (moet op 10 uitkomen):
 
5 Tekortkomingen, die ik mogelijk heb, bij het werken in teamsÖ  
 aIk voel me alleen maar op mijn gemak als bijeenkomsten goed gestructureerd en onder controle zijn en op een goed geleide manier verlopen. 
 bIk geef soms te snel toe aan anderen, waarvan ik meen dat ze een goed gezichtspunt hebben, zonder dat het voldoende is doorgesproken. 
 cIk heb de neiging teveel te praten als ik op nieuwe ideeŽn stuit. 
 dMijn objectiviteit maakt het me moeilijk vlot en enthousiast met anderen mee te gaan. 
 eIk word soms als drammerig en autoritair beschouwd als er iets gebeuren moet. 
 fIk vind het moeilijk om vanaf het begin voorop te lopen, misschien omdat ik wat overgevoelig ben voor de sfeer in de groep. 
 gIk neig ertoe helemaal op te gaan in ideeŽn die bij mij zijn opgekomen en daardoor contact te verliezen met dingen die gaande zijn. 
 hMijn collega's denken, dat ik me onnodig druk maak over details en over de kansen dat dingen wel eens mis kunnen gaan. 
     Som (moet op 10 uitkomen):
 
6 Als mij plotseling een moeilijke opdracht wordt toegespeeld, met een beperkte tijd en met onbekende mensenÖ  
 azou ik mij het liefst in een hoekje terugtrekken om iets te bedenken om uit de impasse te raken, voordat ik met iets op de proppen kom. 
 bzou ik meteen diegenen opzoeken om mee samen te werken, die zich het meest positief opstellen. 
 czou ik onmiddellijk een manier zoeken om de omvang van de taak te verkleinen, door vast te stellen welke personen het best een bijdrage kunnen leveren. 
 dzou mijn gevoel voor wat dringend is en wat niet, er wel voor zorgen dat we niet met het werkschema achterop raken. 
 egeloof ik, dat ik kalm zou blijven en mijn vermogen om objectief te denken bewaar. 
 fzou ik - ondanks de druk - op een geleidelijke manier naar het doel toe werken. 
 gzou ik de leiding wel op mij willen nemen, als ik merk dat de groep geen vooruitgang boekt. 
 hzou ik omiddellijk discussies aangaan om nieuwe denkwijzen te stimuleren en het een en ander op gang te brengen. 
     Som (moet op 10 uitkomen):
 
7 Problemen waarmee ik te kampen heb, als ik in een groep werk zijnÖ  
 adat ik vaak mijn ongeduld toon m.b.t. hen, die de voortgang in de weg staan. 
 bdat anderen mij bekritiseren omdat ik te analytisch ben en te weinig intuÔtief. 
 cdat mijn bezorgdheid, dat de dingen goed gebeuren, ertoe leidt dat de voortgang wel eens belemmerd wordt. 
 ddat ik mij gauw verveel en door enkele dingen die mij prikkelen, weer op gang gebracht moet worden. 
 edat ik het moeilijk vind op gang te komen als de doelstellingen niet duidelijk geformuleerd zijn. 
 fdat ik soms niet zo sterk ben in het verhelderen van de ingewikkeldheden die me door het hoofd spelen. 
 gdat ik er steeds op uit ben aan anderen dingen te vragen, die ik zelf niet kan. 
 hdat ik vaak aarzel mijn gedachten te berde te brengen, als ik daarmee veel oppositie oproep. 
     Som (moet op 10 uitkomen):
 

Alle vragen beantwoord?
Vul dan je persoonlijke gegevens in en druk op Resultaten om de uitslag te krijgen.

Persoonlijke gegevens

Naam:
Docentcode:
Opleiding:

Resultaten bepalen

Afkomstig van diverse Belbintesten
Versie 1.0 gedigitaliseerd door Jan-Carel Vierbergen (29 augustus 2007) © i.o.v. Lieske Hulscher